2009

 
Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

 Oganizační struktura:

Správní rada

PhDr.Vadimír Železný – předseda správní rady
Prof. Jiří Načeradský – člen správní rady
JUDr. Vladimír Zavadil – člen správní rady
PHDr.Jitka Vitásková – revizor

PhDr.Magdalena Juříková
ředitelka NFG

Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění 20.století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

Výstavní činnost:

10. 1. – 28.2. 2009
Svatopluk Zapletal
Obrazy
Objekty
Grafika
*1946 v Praze
V roce 1969 emigroval do Německa, kde dva roky
pracoval v dělnických profesích.
V letech 1971 -1977 studoval na Vysoké škole výtvarných umění
v Hamburku malířství, grafiku a typografii.
Od roku 1975 vydává bibliofilie s vlastní typografickou úpravou a
ilustracemi a věnuje se volné grafické a malířské tvorbě.
V roce 1994 se vrací do Prahy, od roku 2005 žije
v Ostrově pod Blaníkem a v Hamburku.
Vedle třiceti samostatných výstav se účastnil mnoha kolektivních
v Německu, Rakousku, Itálii, Francii a USA. Je zastoupen v řadě
soukromých sbírek v Evropě i v USA, a také v knihovnách a museích
(Victoria & Albert Museum, London; Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel,
Německo; Centre Pompidou, Paříž, Francie; Stanford University, USA;
Rijksmuseum Meermanno Westreenianum, Den Haag a pod.).
Jedna z jeho publikací byla v Německu vybrána mezi nejkrásnější knihy roku
a dvakrát dostal cenu města Hamburku za bibliofilie.

Pozvána Zapletal.doc (2,5 MB)
-----------------------------------------------------------------
Ve spolupráci s PRIVATBANK a.s.

se uskutečnilo dne 6.4.2009 v 19,00 hod.soaré v Galerii Zlatá husa
s následujícím programem:
Tomáš Jamník, violoncello
J. S. Bach (1685-1750): Suita č. 3 C dur pro violoncello sólo, BWV 1009 Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée I, II , - Gigue
L. Fišer (1935-1999): Sonáta pro sólové violoncello (1986)
Galerie Zlatá husa
představila ze svých sbírek kolekci děl předních
českých umělců z období 1910 – 1935
Při příležitosti 10.výročí založení vinařství
Tanzberg v Mikulově
proběhla ochutnávka vín z jejich produkce.


Dne 13.3. následovala V.I.P. prohlídka vystavených děl za přítomnosti ministra spravedlnosti ČR JUDr. Jiřího Pospíšila a jeho vzácných hostů z okruhu významných sběratelů.

  

 Galerie umění Karlovy Vary:
Václav Hejna ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze

30.4. - 21.6.2009
Reprezentativní přehlídka tvorby člena skupiny Sedm v říjnu
Václava Hejny (1914 – 1985), osobitého malíře, jenž výrazným autorským rukopisem a dramatickými sociálními tématy
vyjádřil atmosféru válečné doby.Výstava obrazů, asambláží a objektů Václava Hejny je už třetím projektem v posledních třech letech, který uskutečnila Galerie umění Karlovy Vary ve spolupráci s Galerií Zlatá husa. Zatímco minulé výstavy mapovaly určitá období a směry ve výtvarném umění 20. století, výstava poslední je monografickým souborem autora, jehož dílo není i přes svou výraznou originalitu známé ve svém plném uměleckém rozsahu. Výtvarné dílo Václava Hejny (1914-1985), přestože se objevuje v řadě stálých expozic oficiálních galerií, není jako celek příliš známé. Galerie Zlatá husa získala do svých sbírek úctyhodný soubor charakterizující široký tvůrčí záběr umělce, který byl vždy svérázným solitérem, ať mezi svými bezprostředními vrstevníky, nebo v kontextu historie českého výtvarného umění.Václav Hejna studoval na Vysokém učení technickém v Praze v letech 1934-1939. Na uměleckou scénu vstupoval spolu se skupinou Sedm v říjnu,v době válečné, kdy niterný pocit existenciální úzkosti ovládl všechny oblasti života. „Maloval expresívně a s bolestným procítěním nejen na různá biblická témata, ale o živém pocitu osamění a bezmoci ve světě, který se nezadržitelně řítil k sebezničující válečné éře.Dalším okruhem, o poznání civilněji zaměřeným, věnoval pozornost dění a atmosféře včekárnách ordinací a nahlížel i do operačních sálů.“ (M. Juříková, text v katalogu) Poválečné naděje získat mezinárodní zkušenosti se nakonec omezily na stipendium v Paříži,kde v letech 1946-1948 navštěvoval Ecole des Beaux-Arts. Po návratu zpět do Československa vyvolaném politickými událostmi nastalo období deziluzí a zapomnění. Až počátek 60. let znamenal pro Václava Hejnu novou tvůrčí sílu a možnost konečně zhodnotit i pařížskou zkušenost. Kromě malby, která se v té době pohybovala více na poli abstrakce s dotyky malby gestické, se zaměřil na asambláže. Spontánní vršení a spojování nejrůznějších předmětů, fragmentů, materiálů jednoznačně vypovídá o autorově nezměrném temperamentu, chuti tvořit, o jeho posedlosti realizovat své nápady, o tvůrčí vášni. Počet asambláží, jejich rozmanitost a originalita nás okouzlí i po tolika letech, stejně jako umělecký svéráz a osobitost autora.
Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií Zlatá husa v Praze, z jejíchž sbírek pochází sedmdesátka prezentovaných děll.
 

 

Předseda Správní rady NFG Dr.Vladimír Železný uvádí výstavu V.Hejny jako už třetí
společný projekt Galerie Zlatá husa a GU Karlovy Vary

 


Záběry z vernisáže výstavy

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24
2. 7. 2009 – 11. 10. 2009
Václav Hejna
ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze

 
Výstava proběhla v nezměněné koncepci, avšak s redukovaným počtem exponátů vzhledem k prostorovým možnostem galerie.


Pohled do expozice a záběr z otevření výstavy: ředitel OGV Mgr.Aleš Seifert a kurátorka GZH Magdalena Juříková

 

20.10 2009 byla zahájena výstava
NATURA MORTA
1911 - 1967
(Zátiší ze sbírek Galerie Zlatá husa)
 

Emil Filla: Zátiší na židli, 1927

Výstava se soustřeďuje na téma zátiší, které v mnoha obdobích vývoje českého umění přestavovalo jedno z nejdůležitějších témat a sloužilo jak k účelům reprezentace /V.Špála/ tak k experimentování s formou a barevností / E.Filla/ či k prostému ověřování možností a schopností /R.Piesen/. Nám umožnilo nahlédnout do sbírky pod jiným zorným úhlem a představit tak veřejnosti díla, která jsme doposud v jiných kontextech nemohli využít a také autory, kteří by jinak zůstali v tajných přihrádkách depozitářů / B.S.Urban, K.Šourek/. Výstava sleduje jak všechna významná jména sbírky, tak samozřejmě jako obvykle mezi ně řadí jména polozapomenutá či neznámá. Ctižádostí naší výstavní činnosti je poukazovat na tendence a postavy, které si nezaslouží zůstat v prachu zapomnění.

 


Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatury
NFG uzavřel v loňském roce 10 smluv s vypůjčiteli a zapůjčil celkem 147 děl. Z toho dvě díla J.Štyrský: Muž vadnoucí v boku a M.Medek: Dýmající hostina jsou až do současnosti na výstavě Against all Reason – Surrealism Paris – Prag ve Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafenu.

Spolupráce s vydavatelstvími i letos probíhala obvyklým způsobem, ky NFG poskytuje bezplatně podklady pro katalogy a monografie a získává tak oplátkou výtisky nákladných publikací pro vlastní knihovní fond.

Publikační činnost

Ve spolupráci s Galerii umění v Karlových Varech a OGV v Jihlavě byl vydán 18 stránkový katalog s textem M.Juříkové k výstavě V. Hejny. O náklady se podělily obě oblastní galerie.

Jako už tradičně vydal NFG ve spolupráci s Českou gumárenskou společností kalendář na rok 2010.


Restaurování a péče o sbírku:
V letošním roce byla restaurována především díla k výstavě Natura Morta, kde se vyskytla díla dosud nevystavovaná a tudíž nedostatečně ošetřena. Vzhledem k velké frekvenci našich děl v řadě výstavních projektů vlastních i mimogalerijních nedošlo k žádnému závažnému poškození vypůjčeného díla až na jediný případ, který byl ale způsoben únavou materiálu podložky. jednalo se o dílo Václava Hejny Podobizna klauna, miniaturní obrázek na malířské lepence, která byla autorem několikrát použita jako podložka k řezání papíru a v jednom místě došlo k zlomení kartonu. Poškození však není vážné a nenarušilo integritu malby.
Jinak byla restaurována a rámována díla nově získaná, z nichž větší zásah potřebovalo plátno inv.č. 1533 R.Kundera ,Milenci, 1945, které mělo na sobě vrstvy špíny a bylo uvolněno z blind rámu. restaurováno v dílně Pavla Blatného v únoru 2009.
Během instalace obrazu inv.č.202 Františka Tichého Jonáš a velryba došlo k uvolnění závěsného systému a obraz narazil na ostrý hrot nádoby stojící pod ním. Protržení asi 8 – 9 mm bylo odborným zásahem P.Blattného zcela eliminováno v září 2009
.
Významné akvizice:
inv.č.1531 Vladimír Boudník: Bez názvu, 1960, lept s akvatintou
inv.č. 1530 Vladimír Boudník, Bez názvu,1960, aktivní grafika
inv.č. 1534 Ladislav Sutnar: Venuše v pruhovaných punčochách, 60.léta, akryl na masonitu, 100 x 200
inv.č. 1535 Ladislav Sutnar: Venuše s prstem na rtech, 1966, akryl na masonitu,
180 x 109
inv.č. 1536 Ladislav Sutnar: Venuše Kameo,1967, akryl na masonitu, 180 x 109
inv.č. 1537 František Janoušek. Zátiší kyticí a ovocem, 1927, olej plátno,75 x 65
inv.č. 1538 Robert Piesen: Kytice kosatců, 1952, olej, plátno 68 x 87

 

L.Sutnar:Venuše v pruhovaných punčochách, 60. léta

 

 

  Fr.Janoušek: Zátiší s kyticí a ovocem, 1927